We Value Your Privacy

We take good care of you and your data. Our website uses cookies only to personalize content for you and to analyze traffic anonymously. Read more

NCC for industrial 3D printing

 

NCC for industrial 3D printing

NCK pro průmyslový 3D tisk

TA ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
Project ID: TN02000033
Duration: 2023 – 2028

Main participants: 
Technical University of Liberec / Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

The main objective is to increase the potential of additive technologies through the efficient and environmentally friendly use of raw materials or energy, the development of materials with specific properties and creation of new products, the design of appropriate technologies, and the use of digitalisation enabling a high degree of optimisation. It will be achieved through sub-projects involving at least 26 partners and resulting in at least 80 applied research results with high implementation potential. Another objective is to create a platform using the multiplier effect of interdisciplinary networking of R&D organisations and industrial leaders, which will help the long-term and sustainable development of additive technologies in the Czech Republic, and increase its competitiveness.

Cíle projektu
Hlavním cílem je zvýšit potenciál aditivních technologií pomocí efektivního a ekologického využití surovin či energií, vývoje materiálů se specifickými vlastnostmi a vzniku nových výrobků, návrhu vhodných technologií a využití digitalizace umožňující vysokou míru optimalizace. Cíle bude dosaženo realizací dílčích projektů, do nichž bude zapojeno nejméně 26 partnerů a jejichž výsledkem bude minimálně 80 výsledků aplikovaného výzkumu s vysokým realizačním potenciálem. Vedlejším cílem je vytvoření platformy využívající multiplikační efekt mezioborového propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů se sdíleným know-how, která napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice a zvýší tak její konkurenceschopnost.

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums