CeSTaR 2

  The software was developed
with a financial support from
TA ČR

CeSTaR 2- Reducing material demands and enhancing structural capacity of multi-spiral reinforced concrete columns - advanced simulation and experimental validation (Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření)

CeSTaR 2 – 1st call of the DELTA 2* program of TAČR
Project ID: TM01000059
Duration: 2020 – 2022
Partners: Červenka Consulting s.r.o. - Ing. Radomír Pukl, CSc. , CTU Prague - Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., National Taiwan University of Science and Technology - Prof. Yu-Chen Ou Ph.D., Taiwan, National Center for Research on Earthquake Engineering, National Applied Research Laboratories, Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd, Taiwan

Objective of the project
Extension of ATENA NLFEM program system for simulation of civil engineering structures and structural members made from non-traditional concrete under complex loading conditions. Software for simulating the behavior of reinforced concrete columns with advanced multi-spiral reinforcement. Design of experiment using developed software.Software validation based on experiments. Optimized design of column transverse reinforcement in terms of cost, emissions and load response requirements. Simplified relationship design inspired by Model Code 2010 for multi-spiral reinforcement design.
Using two-speed mixing technology to reduce cement consumption in column. Recommendations for calculation of interaction diagram of columns with multi-spiral reinforcement, comparison with experiment.

Cíle projektu
Rozšíření možností programového systému ATENA pro simulaci konstrukcí a konstrukčních prvků z netradičních betonů a při složitém zatížení. Software pro simulaci chování železobetonových sloupů s pokročilou multi-spirální výztuží, využívající kombinaci měkké a předpínací výztuže. Návrh experimentu pomocí vyvinutého software. Verifikace software na základě provedených experimentů. Optimalizovaný návrh příčné výztuže sloupu z hlediska ceny, emisí a požadavků na odezvu při zatížení. Návrh zjednodušených vztahů inspirovaný Model Code 2010 pro návrh sloupů s multi-spirální výztuží. Využití dvourychlostního míchání betonové směsi pro snížení spotřeby cementu v konstrukci sloupů. Doporučení pro výpočet interakčního diagramu sloupů s multi-spirální výztuží, porovnání s experimentem.

Fig.1: Column testing in MATS loading machine at NCREE Taipei, Taiwan.

 

 

Fig.2: Results from column ATENA analysis - Principal compressive stresses.  

      

 

                                           

Fig.3: Results from ATENA analysis - Column reinforcement stress.

 

Computer simulation and experimental validation - complex service for flexible and efficient design of pre-cast concrete columns with innovative multi-spiral reinforcement: watch the video here.

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums