Advanced system for monitoring, diagnosis and reliability assessment of large-scale concrete infrastructures

  The software was developed
with a financial support from
TA ČR

Advanced system for monitoring, diagnosis and reliability assessment of large-scale concrete infrastructures (Pokročilý systém pro monitorování, diagnostiku a posouzení spolehlivosti rozsáhlých betonových infrastruktur)

6th call of the DELTA* program of TAČR,
Project ID: TF06000016
Duration: 03/2019 - 12/2021 

Partners: Červenka Consulting s.r.o. - Ing. Radomír Pukl, CSc., Brno University of Technology - Drahomír Novák, prof. Ing., DrSc., Hohai university - Prof. Maosen Cao, China, Jiangsu Donghua Testing Technology Co.,Ltd, China

Objective of the project
The project aims to develop a new integrated software system for bridge / infrastructure assessment. The system will enable assessment of behavior, reliability and damage based on condition monitoring, data-based approaches and system identification at crack propagation level. This significantly improves the reliability forecast of bridges, including degradation aspects. An integrated software system will be developed that can be used both for services and as a stand-alone product. The system will be based on computational nonlinear structural modeling and will include modules for: Sensitivity analysis, damage identification based on fractal crack assessment in concrete structures, polynomial chaos-based metamodeling, dynamic damage identification, reliability modeling and degradation.

Cíl projektu
Cílem projektu je vývoj nového integrovaného softwarového systému pro posouzení mostů/infrastruktury. Systém umožní posouzení chování, spolehlivosti a poškození na základě monitorování stavu, přístupů založených na datech a identifikaci systému na úrovni propagace trhlin. Tím se zlepší významně prognóza spolehlivosti mostů včetně aspektů degradace. Bude vyvinut integrovaný softwarový systém použitelný pro služby i jako samostatný produkt. Systém bude založen na výpočtovém nelineárním modelování konstrukcí a bude zahrnovat moduly pro: Citlivostní analýzu, identifikaci poškození založenou na fraktálním posouzení trhlin v betonových konstrukcích, metamodelování založeném na polynomiálním chaosu, dynamické identifikace poškození, modelování spolehlivosti a degradace.

Non-linear Analysis of Nuclear Power Plant Containment

“Random variables” window ‒ “Reliability” window with empirical histogram, Curve fitting, Cornell safety index and Monte Carlo sampling estimates

 

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums